grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


  1. Konfiguracja połączenia SSL dla bazy MySQL

    md netcert set OPENSSL_CONF=C:\Programy\GnuWin32\share\openssl.cnf openssl genrsa 2048 > netcert\ca-key.pem openssl req -new -x509 -nodes -days 3600 -key netcert\ca-key.pem -out netcert\ca.pem openssl req -newkey rsa:2048 -days 3600 -nodes -keyout netcert\server-key.pem -out netcert\server-req.pem openssl rsa -in netcert\server-key.pem -out netcert\server-key.pem openssl x509 -req -in netcert\server-req.pem -days 3600 -CA netcert\ca.pem -CAkey netcert\ca-key.pem -set_serial 01 -out netcert\server-cert.pem openssl req -newkey rsa:2048 -days 3600 -nodes -keyout netcert\client-key.pem -out netcert...