grzech.webio.pl


.. kolejny blog w sieci (głównie na własne potrzeby)


 1. Listowanie i kasowanie certyfikatów powiązanych z hostami

  netsh http show sslcert netsh http delete sslcert ipport=ADRES-IP/HOST:443

 2. Czyszczenie logu NTFS z "System Reserved Partition"

  fsutil usn deletejournal /N /D X: Źródło: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-performance/system-partition-nearly-full-how-can-i-find-out/d344e28c-8471-4ae4-99c1-cbf6ff55386b

 3. Migracja kluczy do zarządzania konfiguracją IISa

  C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319 Export: aspnet_regiis -px "iisConfigurationKey" "C:\iisConfigurationKey.xml" -pri Import: aspnet_regiis -pi "iisConfigurationKey" "C:\iisConfigurationKey.xml" Export: aspnet_regiis -px "iisWasKey" "C:\iisWasKey.xml" -pri Import: aspnet_regiis -pi "iisWasKey" "C:\iisWasKey.xml"

 4. Naprawa klucza prywatnego dla certyfikatu w Windowsie

  ‎certutil -repairstore my "KLUCZ Z DETAILS CERTYFIKATU"

 5. Wyszukiwanie ciągu znaków w wielu plikach

  grep -rnw "*.log" -e "szukana fraza" > wynik.log

 6. Usuniecie katalogu Windows.old po aktualizacji systemu

  takeown /F c:\Windows.old\* /R /A cacls c:\Windows.old\*.* /T /grant administrators:F rmdir /S /Q c:\Windows.old\ Zrodlo: https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/a88eca16-2cc6-421c-94fc-f444b9efa889/how-to-delete-windowsold-in-windows-7?forum=w7itproinstall

 7. Instalacja DLL do GAC w Windows Server 2012

  Instalacja: Set-location "c:\Folder Path" [System.Reflection.Assembly]::Load("System.EnterpriseServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a") $publish = New-Object System.EnterpriseServices.Internal.Publish $publish.GacInstall("c:\Folder Path\DLL.dll") iisreset Kasowanie: Set-location "c:\Folder Path" [System.Reflection.Assembly]::Load("System.EnterpriseServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a") $publish = New-Object System.EnterpriseServices.Internal.Publish $publish.GacRemove("c:\Folder Path\DLL.dll") iisreset Źródło: http://social...

 8. Kodowanie connectionString

  c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -pef "connectionStrings" "SCIEZKADOKATALOGUZPLIKIEMWEBCONFIG"

 9. Zmiana klucza produktu w Windowsie

  slmgr.vbs -ipk <type your product key here> Źródło: http://social.microsoft.com/Forums/zh/genuinewindows7/thread/ce677eb0-7d97-46d6-81df-a05dca1c2b85

 10. Tworzenie i odtwarzanie backupu dla bazy MySQL

  Tworzenie: mysqldump -u root -p Tutorials > tut_backup.sql Odtwarzanie: mysql -u [uname] -p[pass] [db_to_restore] < [backupfile.sql] Zrodlo: http://www.webcheatsheet.com/SQL/mysql_backup_restore.php